Overordnet

Disse betingelser gælder for kunder, der har købt adgang tll LeadDoubler platformen direkte eller via et projekt, hvor platformen benyttes af LeadDoubler’s konsulenter i forbindelse med en leverance til kunden.

Betaling og opretholdelse af ejerskab

Kunden har kun adgang til softwareplatformen når alle betalinger er betalt rettidigt. Modtages betaling ikke rettidigt i forhold til fremsendte faktura forbeholder leverandøren ret til at fjerne adgangen til platformen uden varsel.

Ejerskab

LeadDoubler softwaren må ikke kopieres eller bruges uden forudgående godkendelse, dog må licenshavere benytte softwaren som der gives adgang til via dashboard.

Deling og samarbejde

LeadDoubler platformen må kun bruges af ét selskab eller én virksomhed eller én organisation. Leads eller andre resultater, der laves vha. den eller de beregnere / tests eller værktøjer, der bygges og hostes via LeadDoubler må som udgangspunkt ikke sælges, deles eller distribueres internt i kæder, franchise-setup eller via eksterne partnere eller kunder.

Beskyttelse

HVERKEN LEADDOUBLER ELLER NOGLE AF DERES ANSATTE ELLER LICENSGIVERE KAN GØRES ANSVARLIGE FOR SKADER, DER ER FORÅRSAGET AF SOFTWAREN, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, INDIREKTE, HÆNDELIGE, SPECIELLE SKADER ELLER FØLGESKADER, ELLER ERSTATNING FOR DRIFTSTAB, ERSTATNING FOR TAB AF ØKONOMISK BESPARELSE, INDTÆGT ELLER DATA, DER ER AFHOLDT AF KUNDER ELLER TREDJEPARTER, SELVOM UDVIKLEREN HAR RÅDGIVET OM MULIGHEDEN FOR SÅDAN ERSTATNING.
I TILFÆLDE, HVOR STATEN ELLER LANDET IKKE TILLADER SÅDAN BEGRÆNSNING, BEGRÆNSES ANSVARET I ALLE TILFÆLDE TIL PRISEN FOR DEN KØBTE LICENS.

Garanti

Leveret software, beregnere og flows som defineret i kontrakter er omfattet af en 3 måneders garantiperiode – hvis det er tilladt efter loven – fra anskaffelsestidspunktet. Inden for denne periode har kunden ret til at kræve rettelse af fejl eller udskiftning, hvis der er tale om ansvar fra forhandlerens side. Hvis en begrænsning på 3 måneder ikke er tilladt, så er den tilladte minimumsperiode angivet.

Et brud på garantien defineres som fravær af eller defekt drift af en funktion under garanti, der ikke omfatter (i) softwarens egnethed til et bestemt formål eller (ii) justering af udgifter og gebyrer eller begrænsning af adgang til udviklede flows og beregnere. Inden indgåelse af aftalen har kunden pligt til at undersøge, om den købte software er egnet til det tiltænkte formål af juridiske eller andre årsager.

Hvis LeadDoubler ikke er villig til eller kan fjerne fejl eller levere erstatningsvare har kunden ret til at kræve ophævelse af kontrakten eller modtage passenen rabat på købsprisen.

Databeskyttelse

I LeadDoubler opbevares data om kunden og slutbrugere, der bruger kundens flows og beregnere. Denne data opbevares på sikret cloud database i ikke krypteret form. Det er kundens pligt at undersøge om dette er tilladt juridisk i forhold til kundens specifikke brugsmønstre og lokale lovgivning.

 

Begrænsning af ansvar

LeadDoubler systemet kører med høj oppetid og systemet kontrolleres jævnligt i forhold til sikkerhedsprocedurer.

LeadDoubler kan ikke pålægges juridisk ansvar for tab af data som følge af brug af systemet. LeadDoubler kan ikke pålægges ansvar for at andre bruger platformen på en måde der ligner kundens.

Rettigheder

LeadDoubler forbeholder sig ret til at slukke for en kundes konto uden varsel i tilfælde af at systemet misbruges eller bruges på upassende vis.

LeadDoubler forbeholder sig ligeledes ret til at ændre alle betingelser med passende varsel.

Afsluttende bemærkninger

Evt. tvister skal afgøres i Odense stift efter dansk lovgivning.